Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec”

Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu: zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
Celem planowanego do realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Niebylec poprzez doposażenie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej prowadzących działania ratownicze na terenie gminy Niebylec i powiatu strzyżowskiego.
Nabór skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niebylec należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert osobiście lub pocztą pod adresem:
Urząd Gminy Niebylec,
38-114 Niebylec 170,
pokój nr 2 – Sekretariat
w terminie do 16.04.2019 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec”.
Dokumenty dotyczące ogłoszonego naboru, w tym Regulamin otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku do udziału w realizacji projektu partnerskiego wraz ze wzorem formularza ofertowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem: http://bip.niebylec.pl/) w zakładce Nabór. Dodatkowe informacje związane z naborem udzielane są pod nr telefonu: 17 27 73 998 (Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury).

Dobry początek roku dla naszego samorządu

W środę 6 marca br. Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab odebrał z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na przebudowy dróg gminnych. Dotacja stanowi 80 % wartości kosztorysowej zadania.
Promesy dotyczą następujących zadań:
- przebudowa drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000 – 0+330 w miejscowości Jawornik (Podlas).
- przebudowa drogi gminnej Nr 112218 R Gwoźnica Dolna w km 0+500-0+940. (stara droga),
- przebudowa drogi dz. nr ewid 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia (w kierunku przysiółka Krzemyk).
- przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa (Ruska droga)
- przebudowa drogi dz. nr ewid. 2314/1 w km 0+000-0+500 w miejscowości Połomia (Gadejówka)
W ramach remontu drogi zostaną wyprofilowane i wyrównane kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie, a następnie na ich nawierzchni będzie położona masa mineralno-bitumiczna. Całość prac zostanie przeprowadzona w okresie wiosenno-letnim.

Kolejne odcinki dróg w naszej gminy będą wyremontowane

Lato to czas intensywnych remontów dróg gminnych i parkingów. W trakcie realizacji lub w fazie końcowej jest ponad 20 odcinków dróg we wszystkich sołectwach gminy.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Niebylec otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyrzeczenie dotacji w kwocie 280 000 zł. W dniu 24 lipca br.  z rąk Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz promesę na ten cel  otrzymał Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. Dotacja stanowić będzie 80% wartości kosztorysowej zadania, 20% to udział własny samorządy gminy.

Czytaj więcej: Kolejne odcinki dróg w naszej gminy będą wyremontowane

Kolejna droga zostanie wyremontowana

Dzięki staraniom Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba, Gmina Niebylec pozyskała dodatkowe środki na remonty dróg.
Tym razem gruntownemu remontowi zostanie poddana droga relacji Gwoźnica Górna – Katy Gwoźnickie. Środki na ten cel w kwocie 120 000 zł uzyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017. Dotacja stanowi 80% wartości kosztorysowej zadania.
W ramach remontu droga na długości 500 m zostanie wyprofilowana i wyrównana kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie, a następnie będzie położona nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Prace zostaną przeprowadzone do końca sierpnia br.