Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), statutów sołectw: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec i Połomia oraz zarządzenia Nr 1 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 stycznia 2015 r.  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec, podaję do wiadomości wyborców informację o obwodach głosowania powołanych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.


I. Wybory sołtysów wsi, wobec zgłoszenia więcej niż jednego kandydata, przeprowadzone zostaną w następujących sołectwach: Baryczka, Gwoźnica Dolna, Jawornik, Konieczkowa
i Połomia.

   L.p.                   Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
     1     sołectwo Baryczka Szkoła Podstawowa im. Bł. Bronisława Markiewicza w Baryczce,
tel. 17  27-73-075
     2     sołectwo Gwoźnica Dolna Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, tel. 887782509
     3     sołectwo  Jawornik Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku 108,
tel. 17  27-73-025
     4     sołectwo  Konieczkowa

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Konieczkowej, tel. 17 7464000

   5    sołectwo  Połomia Zespół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi,
tel. 17  27-73-606.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 1 marca 2015 r.  w godzinach 8.oo – 18.oo.     

II. W sołectwach: Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Górna, Lutcza i Niebylec zgłoszono tylko po jednym kandydacie, w związku z czym wybory w tych sołectwach nie będą przeprowadzone. Zgodnie z § 44 ust. 3 Statutów tych sołectw sołtysami zostają zgłoszeni kandydaci.


III.  W sołectwie Małówka nie zgłoszono żadnego kandydata, także w wyznaczonym okresie dodatkowym, wobec czego – zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu sołectwa Małówka – wybory sołtysa przeprowadzone zostaną na najbliższym zebraniu wiejskim.

WÓJT GMINY
Zbigniew Korab