Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20l7 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publiczne szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.
Treść ogłoszenia o konkursie zawarta w załącznikach poniżej:

ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Załącznik do zarządzenia nr 132 /2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 września 2018 r.