31 października 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap III - budowa zjazdu publicznego i ogrodzenia. W ramach zadania zostaną wykonane:
a) budowa zjazdu publicznego o powierzchni 46 m2, w tym: roboty pomiarowe, wykopy w gruntach, nasypy, wykonanie przepustu, koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odcinającej i mrozoodpornej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie krawężników betonowych;
b) budowa ogrodzenia o długości 125 mb, w tym: roboty pomiarowe, wykopanie dołów pod słupki, ręczne rozplantowanie gruntu z wykopu, betonowanie konstrukcji niezbrojonych, ogrodzenie z siatki plecionej z drutu na słupkach stalowych.
Spośród 2-ch złozonych ofert została wybrana oferta Zakładu Usługowo Handlowego „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka z Domaradza na kwotę 52 832,73 zł.
Więcej szczegółów:bip.niebylec.pl