Nabór wniosków - Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie działająca na terenie gmin:
Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:


1. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – limit dostępnych środków 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług

Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych obiektów służących promocji lokalnych produktów i usług – 2 szt.

2.Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – limit dostępnych środków 150 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 3.1.2. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych

Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba inicjatyw o charakterze innowacyjnym – 3 szt.

Termin składania wniosków:
od 04.12.2019 roku do 20.12.2019 roku.

Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną dostępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpodkrpacie.eu w zakładce PROW 2014- 2020/Nabory/Ogłoszenia o naborach oraz w wersji papierowej w biurze LGD C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.