Sesja Rady Gminy Niebylec - 30 grudnia 2019

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji - przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr XlII/I07 /2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec,
3) ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 2019 r.,
5) określenia średniej ceny za litr paliwa w gminie Niebylec na rok szkolny 2019/2020,
6) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez adwokat Renatę Sutor.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2020 r.
5. Wyrażenie opinii do wniosku o dofinasowanie działalności statutowej OSP Konieczkowa.
6. Wyrażenie opinii do pisma w sprawie budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutczy.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.