OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Stanowisko urzędnicze:  referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność,
4) wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury lub wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej


Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość przepisów z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa,
2) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) dyspozycyjność i komunikatywność,
5) umiejętność obsługi komputera,
6) wskazane prawo jazdy kat. B.

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej:

1)  podejmowanie czynności zmierzających do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał,
c) podejmowanie działań mających na celu przedłożenie studium właściwym organom do zaopiniowania,

2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego, wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) zawiadamianie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego poprzez ogłoszenie w prasie, obwieszczenia oraz inny sposób zwyczajowo przyjęty ,
b) zawiadamianie właściwych organów na piśmie o przystąpieniu do  sporządzania planu,
c) wystąpienie o opinie właściwych organów administracji publicznej, stosownie do przedmiotu planu,
d) uzgadnianie projektu planu z organami właściwymi, gminami sąsiednimi, zarządem powiatu, województwa i właściwymi terytorialnie organami wojskowymi,
e) zawiadamianie na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu,
f) wyłożenie projektu planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko,
g) przyjmowanie protestów i zarzutów, rozpatrywanie ich oraz przedstawianie Radzie Gminy protestów i zarzutów nie uwzględnionych w projekcie planu,
h) przedkładanie Radzie Gminy projektu planu do uchwalenia,
i) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również uchylonych i nie obowiązujących,
j) co najmniej raz w okresie kadencji Rady Gminy przygotowywanie ocen i analiz w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
k) podejmowanie czynności zmierzających do wypłaty odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienie nieruchomości lub jej część albo zamiany nieruchomości na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika, jeżeli korzystanie z tej nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe lub ograniczone, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,

2) prowadzenie spraw z zakresu ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a w szczególności:
a) uzyskanie uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu właściwych organów oraz uzyskanie decyzji wymaganych przepisami szczególnymi,
b) przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i  zagospodarowaniu terenu,
c) przygotowywanie projektu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach prawem przewidzianych,
d) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
3) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
4) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw uli i placów.

W zakresie gospodarki energetycznej:

1) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się przesyłaniem
i dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej w zakresie opracowywania przez nie swoich planów rozwoju,

2) podejmowanie działań mających na celu planowanie i organizację zaopatrzenia  w ciepło na obszarze gminy,

3) podejmowanie działań mających na celu planowanie i organizację oświetlenia ulic na terenie gminy, stanowiących mienie komunalne,

4) podejmowanie czynności zmierzających do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy lub jej części zwanym dalej projektem założeń i w tym zakresie:
a) dokonywanie oceny aktualnego stanu i przewidywanych zmian zaopatrzenia
w ciepło,
b) podejmowanie czynności zmierzających do wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii,
c) podejmowanie czynności zmierzających do racjonalizacji użytkowania ciepła,
d) podejmowanie współpracy z innymi gminami w tym zakresie,
e) przyjmowanie informacji od przedsiębiorstw energetycznych, będących podstawą do opracowania projektów założeń, o których mowa w pkt. 5,

5) przedkładanie  wojewodzie projektów założeń do planu zapotrzebowania w ciepło celem uzgodnienia z założeniami polityki energetycznej państwa,

6) wykładanie projektu założeń do publicznego wglądu, powiadamiając o tym osoby zainteresowane,

7) przyjmowanie wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w wyniku wyłożenia projektu założeń,

8) opracowywanie projektu uchwał Rady Gminy w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

9) podejmowanie działań zmierzających do opracowania projektu planu zaopatrzenia
w ciepło, na podstawie uchwalonych wcześniej założeń,

10) opracowywanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zaopatrzenie w ciepło.

Szczegółowe informacje w załączniku: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Pełne informacje nt postępowania w naborze w Biuletynie Informacji Publicznej - Nabór