ZBIÓRKA ODPADÓW POREMONTOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. szkła budowlanego, elementów ceramiki, styropianu, itp.
Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

13.11.2018 r.
7:00-13:00 - Połomia - plac Kółka Rolniczego
7:00-13:00 - Baryczka - plac koło kładki
7:00-13:00 - Gwoździanka - plac przy Remizie Strażackiej

15.11.2018 r.
7:00-13:00 - Konieczkowa - plac przy byłym Kółku Rolniczym
7:00-13:00 - Niebylec, Małówka - stary plac targowy za budynkiem USC
w Niebylcu

16.11.2018 r.
7:00-13:00 - Blizianka - plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej
7:00-13:00 - Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna - plac magazynowy GS w Gwoźnicy Górnej

19.11.2018 r.
7:00-13:00 - Jawornik - parking przy stadionie sportowym w Jaworniku
7:00-13:00 - Lutcza - plac Kółka Rolniczego lub plac przy Szkole Podstawowej Nr 2 (pod Domaradzem)

UWAGA zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z organizacją 27 Rajdu Rzeszowskiego w dniu 10.08.2018 r. Urząd Gminy Niebylec informuje, że odbiór odpadów komunalnych z miejscowości Blizianka, Gwoźnica Dolna (Przysiółek Pasieki i Podlas), Gwoźnica Górna (Przysiółek Czarnatówki i Poręby) i Konieczkowa (Przysiółek Rzym) odbędzie się w dniu 09.08.2018 r. (tj.czwartek).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, dywanów, wykładzin, opon, armatury łazienkowej, stolarki okiennej, itp.
Odpady należy wystawić do godz. 7:00 przy trasie zbiórki odpadów komunalnych (worków) w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

Termin odbioru

Miejscowość

14.06.2018 r. (czwartek)

Połomia

Baryczka

Małówka

Gwoździanka

Jawornik

Niebylec

15.06.2018 r. (piątek)

Blizianka

Gwoźnica Górna

Gwoźnica Dolna

Konieczkowa

Lutcza

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia.
Kompletne odpady należy dostarczyć do punktów zbiórki w poszczególnych miejscowościach.

Termin odbioru

Godziny dostarczenia

Miejscowość

Punkt zbiórki

21.05.2018 r.

(poniedziałek)

7.00-13.00

Jawornik

parking przy stadionie sportowym w Jaworniku

7.00-13.00

Lutcza

plac Kółka Rolniczego lub plac przy Szkole Podstawowej Nr 2 (pod Domaradzem)

22.05.2018 r.

(wtorek)

7.00-13.00

Połomia

plac Kółka Rolniczego

7.00-13.00

Baryczka

plac koło kładki

7.00-13.00

Gwoździanka

plac przy Remizie Strażackiej

23.05.2018 r.

(środa)

7.00-13.00

Blizianka

plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej

7.00-13.00

Niebylec,
Małówka

stary plac targowy
za budynkiem USC
w Niebylcu

24.05.2018 r.

(czwartek)

7.00-13.00

Konieczkowa

plac przy byłym Kółku Rolniczym

7.00-13.00

Gwoźnica Górna,

Gwoźnica Dolna

plac magazynowy GS
w Gwoźnicy Górnej

NABÓR WNIOSKÓW- AZBEST 2018 ROK

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinasowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2018 roku proszeni są
o złożenie stosownych wniosków w terminie do 28 lutego 2018 r.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Niebylcu- Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183, pok. nr 7, tel. (17)  277 39 92 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka   ,,do pobrania”).

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

Wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec.
OŚWIADCZENIE w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związnych z utylizacją azbestu.

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok oraz Terminy wydawania worków na odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2018 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U.  ZAGRODA  Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b,
38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj:
•    Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
•    Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.
Harmonogram odbioru odpadów w 2018 r. dostępny u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Worki na odpady należy uzupełniać u sołtysów wsi w terminach zwyczajowo przyjętych
w poszczególnych miejscowościach (terminy wydawania worków na odwrocie harmonogramu). Kody kreskowe należy odbierać u sołtysów poszczególnych sołectw.
Worki w Urzędzie Gminy w Niebylcu wydawane będą wyłącznie w piątki w godzinach pracy Urzędu, tj. od. 7.00 do 15.00.
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. nie ulega zmianie i wynosi:
za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:
•    5,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,
•    4,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.
za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
•    12,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w związku z narodzinami dziecka, wyjazdem, zgonem, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w roku 2017

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA pn.:,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w roku 2017” w ramach programu priorytetowego ,,SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Zadanie zrealizowane przy udziale:

  • Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 7 824,18 zł
  • Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 11 177,40 zł
  • Środków własnych jst: 18 402,06 zł

ZBIÓRKA ODPADÓW POREMONTOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. szkła budowlanego, elementów ceramiki, styropianu, itp. oraz stolarki okiennej.

Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

Terminy zbiórkiZBIÓRKA ODPADÓW POREMONTOWYCH

ZGŁOSZENIE PRZED WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW

W związku ze zmianą ustawy o  ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.) zmieniły się warunki usuwania drzew i krzewów. Od 17 czerwca 2017 r. zamiar usunięcia drzew lub krzewów należy wcześniej zgłosić właściwemu ze względu na lokalizację drzew wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta.
Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uregulowaniem wprowadzonym niniejszą ustawą wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci usunięcia drzewa oraz przywrócono pomiar drzewa na wysokości 5 cm.
Właściciel nieruchomości zgłasza do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)  zamiar usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Organ do którego dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Czytaj więcej: ZGŁOSZENIE PRZED WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, dywanów, wykładzin, opon, sprzętu elektrycznego, armatury łazienkowej itp.

Odpady należy wystawić do godz. 7:00 przy trasie zbiórki odpadów komunalnych (worków) w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

 Termin odbioru

 Miejscowość

17.05.2017 r. (środa)

Połomia

Baryczka

Małówka

Gwoździanka

Jawornik

Niebylec

 31.05.2017 r. (środa)

Gwoźnica Dolna

Gwoźnica Górna

Lutcza

Blizianka

Konieczkowa

 

NABÓR WNIOSKÓW- AZBEST 2017 ROK

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.
Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2017 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 28 lutego 2017 r.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Niebylcu- Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183,
pok. nr 7, tel. (17)  277 39 92 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka   ,,Do pobrania - Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec”).
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec