Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996)oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej,

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi,

3) Szkoły Podstawowej w Gwoździance,

4) Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku,

5) Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Załącznik do zarządzenia nr 50/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 czerwca 2018 r.