Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niebylcu pod nr telefonu 17 2773 046 do 28 grudnia 2020 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

Komunikat o ogłoszeniu programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Niebylec.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że został uruchomiony program wsparcia dla osób w wieku powyżej 70 lat. Seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii bez konieczności wychodzenia z domu.

Wsparcie obejmuje dostarczenie do domu Seniora zakupów w tym: artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią.

 Zadzwoń teraz - 22 505 11 11

Razem pokonamy koronawirusa!

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

W dniu 10 listopada 2020 r. odbyło się losowanie nagród przyznanych w konkursie organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu. Rozwiązaniem krzyżówki pt. ,,STOP PRZEMOCY” było hasło: NIEBIESKA KARTA. Wpłynęło ogółem 102 rozwiązania. Komisja w pięcioosobowym składzie rozlosowała 24 nagrody. Przebieg losowania został udokumentowany i sporządzono protokół.

W dniu 10 listopada 2020 r. odbyło się losowanie nagród przyznanych w konkursie organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu. Rozwiązaniem krzyżówki pt. ,,STOP PRZEMOCY” było hasło: NIEBIESKA KARTA. Wpłynęło ogółem 102 rozwiązania. Komisja w pięcioosobowym składzie rozlosowała 24 nagrody. Przebieg losowania został udokumentowany i sporządzono protokół.

Plakat programu Wspieraj Seniora

Gmina Niebylec przystąpiła do programu „WSPIERAJ SENIORA 2020” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Adresowany jest on do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszt zakupu pokrywa Senior.

Podkategorie