Infografika Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że od 20 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Niebylcu działa Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać niezbędne informacje o Programie oraz skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-140 Niebylec 170, poj. Nr 16, czynny we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-15:00.

Zapraszamy !!!

Infografika dotycząca obowiązku kładania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ewidencja obejmie źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń "emisyjnych" ani zgłoszenia w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem, czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku na działce, czy w kamienicy, w warsztacie czy szpitalu - wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę deklaracji. Trzeba będzie zgłosić zarówno kopciuchy jak i wszystkie inne piece i kotły: gazowe, węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarządca, o ile budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo nie zamontował np. kozy czy kominka.

Logotyp Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gmina Niebylec złożyła wniosek na dofinasowanie budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu. Została nam przyznana kwota 3 000 000 zł.

W dniu wczorajszym zostały ogłoszone wyniki naboru drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach kolejnej odsłony jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadania.
Gmina Niebylec złożyła wniosek na dofinansowanie budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu. Została nam przyznana kwota 3 000 000 zł. To ogromny sukces, gdyż jest to jedno z wyższych dofinansowań w Województwie Podkarpackim. Całość inwestycji budowy i wyposażenia kompleksu szacowana jest na ok. 7 000 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów", których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Zachęcamy do zapoznania się z Koncepcją Programową (KP) budowy S19 na odc. Babica – Jawornik (dł. 11,6 km). Koncepcja została zaprezentowana podczas posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), w której udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy, organy administracji samorządowej i rządowej oraz instytucje zainteresowane ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także eksperci w zakresie osuwisk.

Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia  i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników: 1)	w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750, 2)	w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700, 3)	w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.

Pragnę Państwa poinformować, iż wskutek podjętych przez Gminę działań Pan Mariusz Błyskal – Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, pismem znak O.RZ.Z-2.050.101.2020.sc z dnia 07.10.2020 r., przekazał nam pomyślne informacje na temat planowych inwestycji w obrębie  drogi krajowej DK 19 na terenie Gminy Niebylec.

Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników:

1) w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750,
2) w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700,
3) w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.