W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami o możliwości uruchomienia składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku oświadczam, że w świetle nowych uregulowań prawnych, zawartych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej są to twierdzenia nieprawdziwe, będące elementem kampanii wyborczej w nadchodzących wyborach samorządowych.

Informuję ponadto, że teren składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku objęty jest czynnym osuwiskiem, o czym świadczą ekspertyzy przygotowane przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz opinia Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie. Nieprawdą jest także to, że teren nieistniejącego składowiska odpadów komunalnych jest zdewastowany, a sprawcą rzekomej dewastacji jest Gmina. Obecny stan tego terenu spowodowany został osuwiskiem powstałym w latach 2005-2006. Fakt osuwiska i spowodowanej nim katastrofy budowlanej potwierdził ówczesny wykonawca składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku, Stanisław Warzybok, w piśmie z dnia 26 stycznia 2007 r., skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie. Treść pisma Stanisława Warzyboka w tej sprawie poniżej. Więcej informacji w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka.


Z poważaniem


WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Korab