Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.),  Wójt Gminy Niebylec zarządza co następuje:

§ 1
1.    Ogłasza konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Niebylec do roku 2030, trwające od 2 lipca do 13 sierpnia 2030 r.

2.    W trakcie konsultacji prosimy o wyrażenie opinii o:

1)    Diagnozie społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Niebylec, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)    projektu wizji oraz misji Strategii,
3)    obszarach tematycznych oraz zdefiniowanych dla nich celów strategicznych i operacyjnych,
4)    zebranych, w ramach partycypacji społecznej i badań społecznych, zadań inwestycyjnych i społecznych.

3.    Celem konsultacji jest zgłaszanie przez mieszkańców uwag oraz własnych zadań inwestycyjnych i społecznych, zgodnie z kartą zadań, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2
Ogłasza otwarte spotkanie konsultacyjne, na które serdecznie zapraszam, mające się odbyć w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, z następującym porządkiem obrad:

1)    prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Niebylec do roku 2030, jako wprowadzenie do dyskusji, wg następującego scenariusza:

a)    wnioski z Diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Niebylec,
b)    projekt wizji oraz misji Gminy,
c)    obszary tematyczne, a w nich cele strategiczne i operacyjne,
d)    zadania społeczne Gminy Niebylec do realizacji w latach 2021-2030,
e)    monitoring i ewaluacja oraz procedury uaktualniania Strategii rozwoju Gminy Niebylec do roku 2030, z dokumentami planistycznymi na poziomie kraju i województwa podkarpackiego,

2)    prezentacja,

3)    podsumowanie, wnioski, rekomendacje.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec w Konsultacje Społeczne - Konsultacje społeczne 2021 - Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Niebylec do roku 2030