Obowiązujące stawki podatków i opłat na 2018 r.

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

2. Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67zł od 1 m² powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m² powierzchni;
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,90 zł od 1 m² powierzchni.

3. Od budowli: - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy.
Uchwała Nr XXIV/105/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Podstawa ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. i wynosi ona 52,49 zł za 1 dt.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. nie ulega zmianie i wynosi:
a) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,
• 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.
b) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
• 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok oraz terminy wydawania worków na odpady komunalne

Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Masa całkowita pojazdu

Wyprodukowane do 31 grudnia 2009 r.

Wyprodukowane w 2010 r. i później

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

684,00 zł

648,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

948,00 zł

912,00 zł

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1116,00 zł

1080,00 zł

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/216/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatków od środków transportowych;
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) wyprodukowanego do 31 grudnia 2009 r. 1368,00 zł,
b) wyprodukowanego w 2010 r. i później  1248,00 zł
5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 840,00 zł
8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub większą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
9) od autobusu:
- przy liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 –  1362,00 zł,
- przy liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 – 1488,00 zł.

Uchwała Nr XXXIII/216/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XII/44/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.