Urząd Stanu Cywilnego - przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, o uznaniu dziecka oraz nadaniu mu nazwiska męża lub matki, wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą, wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego oraz realizujący także niektóre zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.. Sprawy załatwiane są w budynku USC oznaczonym nr ewidencyjnym 183. Kierownik USC jednocześnie potwierdza pracę w gospodarstwie rolnym udokumentowane zeznaniami świadków.

Kierownik USC mg inż. Zofia Leszczak - tel. 17 27 - 73 - 080 lub 17  27 - 73 - 980