Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Przyjęcie informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.
 4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 r.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
 • wyboru przedstawiciela Gminy Niebylec do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”;
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/101/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Niebylec do Stowarzyszenia „C. K. Podkarpacie Lokalna Grupa Działania”;
 • wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Niebylec;
 • przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Koza